2022 EXECUTIVE COMMITTE

ANIL V. THOMAS

SAJI SURENDRAN

SUDEEP KARAKKAT

SAJU P. T. 

M. V. JIJESH

R.VINOD KUMAR

SUJITH GOVINDAN

EXECUTIVE MEMBERS

SHYAM MOHAN

ASHOK KUMAR T.

Dr. SUVID WILSON

MAHESH V. K.

DEV G DEVAN (C)

RAMESH BABU

SHIHAB EBRAHIM

MANISH T. A.

SLEEBA VARGHESE

Adv SHANIN SHAJAHAN