Millenium Stars

 1. RashiN
 2. Shiya
 3. Raneesh
 4. Niyas
 5. Lalesh
 6. Nesif
 7. Mahfoose
 8. Akhil
 9. Shaan
 10. Siyavudheen
 11. Shihab
 12. Faizal
 13. Abhimanue
 14. Dileep
 15. Salman
 16. Navajith
 17. Anshad
 18. Shihan
 19. Rejil
 20. Nishan